சில நேரங்களில் சில சேட்டன்கள்

துக்கம் நம்மை ஆரத் தழுவும்போது

கொஞ்சம் தேநீரும் நமக்குத் தேவைப்படுகிறது.

அந்தத் தேநீரோ துக்கத்தை விட

கடுமையானதாக

இருந்து தொலைக்கிறது.

சில நேரங்களில் சில சேட்டன்கள்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: