வாடகை வீடு

மின்விசிறிக்கான ஸ்விட்சுக்காக
வெறுமையான சுவரை
அவ்வளவு நம்பிக்கையோடு தடவி
ஏமாந்த என் கை
எந்த வாடகை வீட்டை
தன் நினைவில் வைத்திருக்கிறதோ?

Advertisements

Aside

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: