உறங்கிக்கொண்டிருக்கும் மகள்

கருவில் இருக்கும் ஒரு குழந்தையின் சித்திரத்தை

நினைவுப்படுத்துவதுபோலவே

உறங்கிக்கொண்டிருக்கும் மகளை

பள்ளிக்கூடத்துக்கு அனுப்புவதற்காக எழுப்புகிறேன்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: