ராவணன் பய புள்ள

பத்து முகங்களில் ஒன்று கூட

சீதைக்குப் பிடிக்கவில்லை எனில்,

பாவம்…ராவணன் பய புள்ள

என்னதான் பண்ணுவான்?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: