லொள்..லொள்..லொள்!

கண்ணே,

நான்கு கால்களில் நாம்  அலைந்தது போதும்.

எட்டு கால்களில் நிதானமாக

இந்தக் குளிர்காலத்தைக் கடப்போம் வா.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: