என்னிடமிருக்கும் ஒரு வார்த்தை

புறப்பட்ட மாத்திரத்தில்

ஒரு பெரு மரத்தை வேரோடு சாய்த்துவிடும்.

ஒரு பயணம் சூனியத்தில் முடிகிற மாதிரி

பாதைகளைக் குழப்பிவிட்டு விடும்.

நின்று ஒளிரும் ஒரு சுடரை

நிரந்தரமாக அணைத்துவிட்டுச் சென்றுவிடும்.

எனினும் அந்த வார்த்தை நேசிக்கத் தக்கதாக இருக்கிறது.

காலம் முழுதும் என் நெஞ்சுக்கும் தொண்டைக்கும்

இடையேதான் தனது இடம் என்பதை

அது தெரிந்துவைத்திருக்கிறது.

Advertisements

Aside

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: