அமைதி இழந்த மனமே

இந்தப் புத்தாண்டின் முதல் கொலையை
செய்யப் போகிறவன் எவனோ?
முதல் வல்லுறவில் எவன் ஈடுபடப்போகிறானோ?
முதல் ஊழலை எந்தக் கறைவேட்டி செய்யப் போகிறதோ?

முதல் கம்பி நீட்டலை எந்த சீட்டு கம்பெனி நிகழ்த்தப்போகிறதோ?
ஊழியர்களுக்கான துரோகத்தை முதலில் நடத்தவுள்ள நிறுவனம் எதுவோ?
முதல் கைவிடலை அரங்கேற்றப்போவதோ எந்த உறவோ?

முதல் லஞ்சம், முதல் நில ஆக்கிரமிப்பு, முதல் அமில வீச்சு?

அமைதி இழந்த மனமே,

மகளோடு கொஞ்ச நேரம் அமர்ந்து

டோரிமானோ சோட்டாபீமோ பார்!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: